Криворізький центр професійної освіти
робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу
Цей сайт є недіючим. Будь ласка, перейдіть на наш актуальний сайт через це посилання:НовИНИ

20.02.17 

14.02.17 

13.02.17 

Експериментальний майданчик

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

«Організаційно-педагогічні умови формування професійної мобільності конкурентоспроможного на ринку праці випускника професійно-технічного навчального закладу»

Науковий керівник теми, консультант - кандидат педагогічних наук, доцент Сушенцева Лілія Леонідівна, докторант Інституту ПТО НАПН України.

Кваліфікаційні вимоги, що сьогодні висуваються до рів­ня професійної освіти випускника професійно-технічного на­вчального закладу, зумовлюються загальними соціально-еконо­мічними, науково-технічними, соціокультурними цілями дер­жави й конкретизуються усередині кожного підприємства з урахуванням особливостей його виробничої діяльності, корпо­ративної культури й кадрової політики. Водночас, в умовах існування різних форм власності ринок праці проявляє сти­хійний і незбалансований характер. Звідси, при загальній ви­сокій потребі в робітничих кадрах, попит на кваліфікованих робітників з конкретних професій виявляється невизначеним. У результаті, випускники професійно-технічних навчальних закладів не завжди мають можливість застосувати свої про­фесійні знання та вміння на практиці. Частина з них змушена втрачати свою кваліфікацію, йти в іншу сферу виробництва або поповнювати лави безробітних, що призводить до поси­лення соціальної напруженості в суспільстві.

Тож, сучасний ринок праці вимагає максимальної готов­ності випускників професійно-технічних навчальних закладів до повноцінної професійної діяльності на конкретному вироб­ництві, що потребує розробки нових підходів до підготовки кваліфікованих робітничих кадрів, і, відповідно, уможливить сформувати у випускників професійно-технічних навчальних закладів високу професійну мобільність, конкурентоспромож­ність, самоактуалізацію й самореалізацію на ринку праці.

Таким чином, проблема підготовки професійно мобіль­них робітничих кадрів є однієї з найважливіших на сьогодні­шній день. Вона безпосередньо пов'язана з проблемою профе­сійної адаптації до ринку праці, що є складовою частиною процесу формування професійної мобільності майбутніх ква­ліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах.

Для вирішення цього завдання Сушенцевою Лілією Леонідівною було розроблено спеціальний курс «Основи професійної мобільності», який при­значений для учнів професійно-технічних навчальних закладів різних типів і форм власності.

Для забезпечення ефективного засвоєння даного курсу в КЦПОРКТРС користуємось запропонованим Лілією Леонідівною навчально-методичним посібником «Основи профе­сійної мобільності», який містить детальні методичні рекомен­дації до кожного заняття.

В процесі викладання курсу «Основи професійної мобільності» учні отримують старт у професійне життя, виконують різні вправи, тести, виявляють особисті якості, розвивають навички спілкування, впевненість в собі, вчаться презентувати себе, свою професію.

В рамках експериментального майданчика нашими педагогами розроблено:

Для професії «Продавець продовольчих товарів»:
1) Робочий зошит «Крупи: асортимент, споживчі властивості» (майстер виробничого навчання Червоняща Анастасія Леонідівна);
2) Робочий зошит «Риба, рибні товари» (майстер виробничого навчання Червоняща Анастасія Леонідівна);
3) Електронний навчально-методичний комплекс «Продавець продовольчих товарів 3 розряду» (майстер виробничого навчання Тюменцева Олена Геннадіївна);

Для професії «Кухар. Кондитер»:
1) Електронний навчально-методичний комплекс «Основи галузевої економіки та підприємництва» (викладач Івахнюк Галина Юріївна за редакцією Сушенцевої Л.Л.) – розглянутий вченою радою Інституту професійно-технічної освіти НАПН України та рекомендований до розповсюдження;

2) Робочий зошит з предмета «Технологія приготування їжі з основами товарознавства» (викладач Письмоченко Світлана Миколаївна);
3) Щоденник з виробничого навчання з професії «кухар» 3,4 розряду (майстер виробничого навчання Слюсарєва Оксана Валентинівна);
4) Щоденник з виробничого навчання з професії «кондитер» 3 розряду (майстер виробничого навчання Слюсарєва Оксана Валентинівна)

Для професії «Оператор комп’ютерного набору. Контролер-касир»:
1) Електронний навчально-методичний комплекс «Основи діловодства» (викладач Івахнюк Галина Юріївна за редакцією Сушенцевої Л.Л.) розглянутий вченою радою Інституту професійно-технічної освіти НАПН України та рекомендований до розповсюдження.

2) Посібник «Електронні контрольно-касові машини, Samsung, Mini-600»(викладач Васильєва Валентина Олексіївна)

Для професії «Офіціант. Бармен»:
1) Електронний навчально-методичний комплекс з професії«Офіціант. Бармен» (викладач Івахнюк Галина Юріївна)

2) Щоденник з виробничого навчання з професії «офіціант» (майстер виробничого навчання Слюсарєва Оксана Валентинівна)

Педагоги КЦПОРКТРС приймали активну участь у Всеукраїнських конференціях і семінарах за темою експериментального майданчика:
- квітень 2010 р. – Всеукраїнський семінар «Створення стандартів нового покоління – вимога часу» (м. Полтава) – методист Івахнюк Г.Ю., викладач Письмоченко С.М.

 

- 20-22.05.2010 р. – Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування професійної мобільності кваліфікованих робітників у ПТНЗ» (м. Дніпропетровськ) – методист Івахнюк Г.Ю.

- квітень 2011 р. - Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» (м. Київ, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України) – методист Івахнюк Г.Ю., директор Васильєва В.О.

- 23.-24.11.2011 р. - Всеукраїнська науково-практична конференція «Система роботи ПТНЗ з формування професійно мобільного кваліфікованого робітника» (м. Кривий Ріг) – методист Івахнюк Г.Ю., викладач Питалева І.В., майстер виробничого навчання Охріменко Т.В.


Цей сайт є недіючим. Будь ласка, перейдіть на наш актуальний сайт через це посилання:

КЦПОРКТРС © Всі права захищені
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS