Криворізький центр професійної освіти
робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу
Цей сайт є недіючим. Будь ласка, перейдіть на наш актуальний сайт через це посилання:НовИНИ

20.02.17 

14.02.17 

13.02.17 

Правила вступу

---Правила вступу учнів


до Державного професійно-технічного навчального закладу «Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу»
на 2016 – 2017 навчальний рік

І. Загальна частина

1.1. Правила прийому учнів до державного навчального закладу «Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу» (КЦПОРКТРС) на 2016 рік розроблені згідно:
- Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених Наказом Міністерства освіти  і науки України від 14.05.2013 р. № 499, і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013р. № 823/23355;
- Положення про ПТНЗ, затвердженого Постановою КМУ від 05.08.1998 р. № 1240;
- ліцензії Криворізького центру професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу серія АЕ №458923 від 28.07.2014р.;
- витягу з рішення Акредитаційної комісії (додаток № 2 від 28.05.2015 р. протокол №116);
- свідоцтва про атестацію Криворізького центру професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу (серія РД № 000985 від 31.01.11р.);
 - статуту Криворізького центру професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу від (затвердженого наказом МОіН від16.03.15р.№ 290).
1.2. До   Криворізького центру професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.
Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у КЦПОРКТРС відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Обмеження допускається за медичними та віковими а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.4.     На навчання за держзамовленням приймаються особи, які мають базову середню освіту (9 кл.) , на строк навчання 3 роки та особи, які мають  загальну середню освіту (11 кл.),  на строк навчання 1 - 2 роки - віком від 14,5 до 35 років. Для слухачів, що приймаються на навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб, освітній рівень та вікові обмеження не встановлюються, але не менший ніж базова середня освіта (9 кл.)
1.5. Прийом до  Криворізького центру професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» за відповідним напрямком (спеціальністю). Учні (слухачі) у разі хвороби, яка не дає змоги продовжити навчання за обраною професією, мають право на безоплатне оволодіння іншою     професією за наявності відповідних висновків медико-соціальної експертизи.
 1.6. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з державного бюджету України, а прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Безоплатне отримання професійно-технічної освіти  у Криворізькому центрі професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу гарантується за умови, що відповідний професійно-кваліфікаційний рівень здобувається вперше.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Криворізького центру професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор Криворізького центру професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу, наказом від № 523 28.12.2015р. визначено та затверджено персональний склад комісії і порядок її роботи:
-         приймальна комісія працює за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Іллічівська, 76. телефон: (056)404-11-98;
-         робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 18.00, у вихідні дні з 9.00 до 17.00.   
2.3. Правила прийому до Криворізького центру професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу на 2016 рік розроблено відповідно до законодавства України, у  тому числі Типових правил, затверджуються директором Криворізького центру професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу за погодженням з Департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.
2.4. Приймальна комісія:
-         організовує прийом заяв та документів;
- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
-         організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
-приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
-організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
-         вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
2.5. Правила прийому до Криворізького центру професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, сайт (kcporktrs.wmsite.ru) та інформаційні стенди, що обумовлюють:
- перелік професій згідно, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією та рішенням Акредитаційної комісії;
-         вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;
-         плановані обсяги прийому на 2016 рік;
-         освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;
-         форми та ступеневість навчання.

     Відповідно до ліцензії МОіН України серія АЕ № 458923 від 28.07.2014р. Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу здійснює надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій:

Перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення, затверджені на засіданні методичної комісії, протокол № від 25.11.2015р.
У тому разі, якщо учні мають однаковий бал вступних випробувань, проводиться порівняння і аналіз середнього балу успішності із додатків до свідоцтва про базову та атестатів про загальну середню освіту, таким чином перевага надається тій особі, яка має вищий середній бал успішності. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. Приймальна комісія розглядає заяву і розглядає необхідність скликання апеляційної комісії. Результати комісії є остаточними. Усі вступники за усіма напрямками підготовки потребують обов’язкового професійного медичного відбору проходять зазначений огляду в медичних установах за місцем проживання. У приймальній комісії видається направлення-довідка з метою фіксації в ній стану здоров’я особи, яка вступає на навчання в ПТНЗ з висновком комісії про придатність до навчання, з зазначенням профілю професії. 2.5.1 Обмеження з професій за медичними та віковими показниками здійснюється відповідно наказу МОЗ від 21.05.2007 р. №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/141. 2.6. Строки проведення прийому на навчання за держзамовленням встановлюються з 01 травня до 01 вересня 2016 року. Зарахування учнів (слухачів) на вивільнені місця здійснюється під час навчального процесу. Прийом слухачів здійснюється впродовж усього навчального року за професіями, згідно ліцензії   

ІІІ. Документи для в ступу

3.1. Особи, що вступають на навчання за держзамовленням,  подають особисто заяву про вступ до центру із зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місця проживання, та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:
-документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
-   медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (оригінал або її завірену копію); довідку про щеплення (Ф.063)
-         6 фотокарток розміром 3 х 4 см.
-         Довідка з місця проживання та про склад сім’ї;
-         Копію паспорта або свідоцтва про народження (3 екз.);
-         Копію про присвоєння ідентифікаційного коду (3 екз.);
-         Копію військового квитка або посвідчення про приписку (1 екз);
-         Документи, що підтверджують право на пільги;
Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.
Документ про відношення до військової повинності та документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в строки, визначені для подання документів.
3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
3.3. Прийом документів від  абітурієнтів за держзамовленням  завершується  не раніше ніж за п'ять днів до початку занять.
3.4. Прийом слухачів, що будуть навчатися за рахунок фізичних та юридичних осіб, здійснюється на підставі таких документів:
-         заяви;
-         угоди;
-         копії паспорту або свідоцтва про народження (1 екз.)
-         копії ідентифікаційного коду ( 1 екз.)
-         копії документа про попередню освіту (1 екз.)
3.5. Прийом дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування здійснювати на підставі таких документів:
-         заяви;
-         документу про освіту, атестат (оригінал);
-         медичної довідки за формою 0-86У (оригінал);
-         6 фотокарток розміром 3x4 см;
-         свідоцтва про народження - до 16 років (оригінал), паспорт - після 16 років (оригінал),
-         свідоцтва про смерть кожного з батьків (оригінал);
-довідки з органу реєстрації актів цивільного стану щодо запису   відомостей про батька дитини (для дітей-сиріт, якщо мати-одиначка);
-рішення суду (для дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав, дитини, що відібрана у батьків без позбавлення їх батьківських прав, визнані безвісно відсутніми, недієздатними або обмежено дієздатними, психічно хворими, розумово відсталими або перебувають на тривалому стаціонарному лікуванні в лікувально-профілактичному закладі чи на державному утриманні в будинках-інтернатах);
-довідки закладу охорони здоров'я, що оновлюється раз на півроку для дитини, батьки якої хворіють тривалий час, перебувають на обліку чи на лікуванні у закладах охорони здоров'я і за станом здоров'я не можуть займатися вихованням дитини;
-рішення суду та свідоцтва про смерть батьків, виданого органом реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду для дитини, батьки якої оголошені такими, що померли;
-рішення суду про стягнення аліментів для дитини, батьки якої ухиляються від сплати аліментів (довідки органу внутрішніх справ оновлюються раз на півроку);
-ухвали суду про оголошення в розшук батьків, які перебувають в розшуку або відомості про їх місцеперебування відсутні (довідки органу внутрішніх справ оновлюються раз на півроку);
-акту установленого зразка про дитину, яку покинуто в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину;
-вироку суду, постанови слідчого та рішення суду для дитини, батьки якої засуджені до позбавлення волі за скоєння злочину або перебувають під вартою на час слідства;
-         акту про безпритульність дитини;
-         рішення про встановлення опіки або піклування (оригінал або копія);
-         документів, що засвідчують особу опікуна або піклувальника (копія паспорту з пропискою);
-рішення органу опіки та піклування про влаштування дитини до відповідного закладу (для дитини, що перебувала у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі);                                                       
-документи на право власності на житло (копія свідоцтва, виписка з державного реєстру нерухомості, технічний паспорт на житло, договори купівлі-продажу та інше);
-         дозвіл органу опіки та піклування на відчуження житла дитини-сироти;
-         довідка з адресного бюро або з ЖКУ за місцем проживання дитини (термін видачі довідки 2016 рік);
-         довідка про опис майна, в тому числі житла дитини, та відомостей про осіб, що відповідають за його збереження ;
-         довідка з «Нова-Кому» про наявність (або відсутність) комунальних боргів  станом на 01.07.2016 р.
-довідка - підтвердження про знаходження на обліку з отримання соціального житла (в разі відсутності у дитини закріпленого житла).
Порядок зарахування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування: 
1. Прийом документів від інтернатного закладу до Криворізького центру професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу  здійснюється на підставі акту прийому між інтернатом та центром.
2.   Документи передаються обов'язково в присутності дитини при наявності медичної довідки щодо визнання її професійної придатності з обраної професії.
3.   Прийом документів здійснюється в терміни, які визначені правилами прийому на навчання до ПТНЗ (згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2006 р. № 441).                                 
При виконанні усіх умов, після прийому на навчання до Криворізького центру професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, центр бере на себе обов'язки опікуна або піклувальника в повному обсязі.       

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до центру проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

- за результатами вступних випробувань;

- за результатами співбесіди.

За результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

Перелік питань і завдань затвердженні на засіданнях методичних комісій центру (протоколи № 3 від 25.11.2015).

Для вступників на базі базової середньої освіти навчання з отриманням загальної середньої освіти проводиться вступне випробування з української мови (диктант).

Для вступників на базі повної середньої освіти з базовою або повною освітою (з 1 та 2 річним терміном навчання), проводяться випробування у формі комп’ютерного  тестування.

Результати письмових випробувань оголошуються не пізніше ніж через три дні після проведення випробовувань.

Співбесіди, які проводяться в усній формі з абітурієнтами проходять відповідно затвердженого графіка. Абітурієнти попереджаються про це заздалегідь (за 2 тижні).

4.2. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь і навичок відповідно до статті № 14 Закону України про професійно-технічну освіту (додаток 1).

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Через співбесіду першочергово зараховуються до центру без вступних випробувань:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

Ø - особи які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до Криворізького центру професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу за обраною формою навчання.

5.4. У п'ятиденний термін після оголошення списків особи, які зараховані на денну форму навчання у межах державного замовлення, подають оригінали документів, зазначених у розділі 3 Правил прийому.

5.5. Зарахування до Криворізького центру професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше дня  початку занять.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до центру може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Криворізького центру професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу на навчання, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Криворізького центру професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій центр може проводити додатковий прийом.
6.2. Особам, які не зараховані до Криворізького центру професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.
6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
6.4. Контроль за дотриманням цих правил Криворізького центру професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу здійснюється департаментом освіти та науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

счетчик посещений
Цей сайт є недіючим. Будь ласка, перейдіть на наш актуальний сайт через це посилання:

КЦПОРКТРС © Всі права захищені
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS